• 27/05/2014
  • [Sưu tầm]
  • 2053 lượt xem
Bell's palsy is a reasonably common condition where there is sudden weakness of facial muscles one side of the face. It is thought to be caused by the inflammation (swelling) of he facial nerve that affects the muscles that control facial expression. The affected side of the face does not move properly and the smile may appear lop-sided. Affected individuals also have difficulty raising their eyebrow and the eye may not close properly.
It is named after the physician who first described it (Bell). Palsy is the term given to a nerve which is not working.
For most children the condition usually gets completely better.
 
Causes
The facial nerve is a nerve which controls the muscles of facial expression such as smiling and frowning etc. It also controls eyelid closure and is also partly involved with taste ensation. It has its origins deep in the brain, and leaves the skull close to the ear and parotid (salivary) gland. From here it branches into several divisions to supply the various facial muscles.
The cause of Bell's palsy is not fully understood, but it may be caused by pressure or swelling of the nerve as it leaves the skull. Pressure may be caused by trauma (ie. a bang to the head), ear infections, infection of the skull bone close to the ear (mastoiditis) and infection of the parotid (salivary) gland. Often though, there is no cause found.
 
Please dowload PDF file
Tin bài khác

Bệnh lý tăng Lympho và tổ chức bào: các thể lâm sàng và cơ chế bệnh sinh

Để có bài trình bày, vui lòng Dowload file đính kèm

Các bệnh lý viêm não chất trắng

Để có bài trình bày, vui lòng Dowload file đính kèm

Các rối loạn vận động

Rối loạn vận động tức rối loạn chức năng của hệ thống ngoại tháp (nhân xám trung ương, hạch đáy).Đường ngoại tháp hay đường dưới vỏ gai. Các nơron của ...

Bệnh não thiếu oxy - Thiếu máu cục bộ (Bệnh não ở trẻ sơ sinh)

Bệnh não thiếu oxy-thiếu máu cục bộ hoặc bệnh não sơ sinh là một hội chứng mắc phải với các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng củ...

Bệnh ty thể

Bệnh ty thể là bệnh liên quan đến sự thiếu hụt sản xuất năng lượng trong chuyển húa pyruvate, chu trình Kreb và chuỗi hô hấp tế bào. 

Bệnh thoái hóa hệ thần kinh

Bệnh thoái hoá hệ thần kinh được xác định là rối loạn cá nhân, hành vi, mất sự phát triển khéo léo, làm thoái lui ...

Video
Bạn không có nhiều thời gian để theo dỗi bài mới. Điền email vào form bên dưới để nhận những bài viết mới từ website vào hộp thư của bạn
Đăng ký
phòng khám